Auktionsbetingelser

1. Præambel

1.1 Ethvert salg på denne online-auktionsside www.industribasen.dk (i det følgende benævnt ”Auktionssiden”) er underlagt dansk lovgivning.

1.2 Auktionsbetingelserne finder anvendelse, uagtet om du er erhvervsdrivende eller forbruger. Pkt. 12 gælder dog kun for forbrugere.

1.3 Du anses at være forbruger, når du hovedsageligt handler uden for dit erhverv, jf. købelovens § 4 a, stk. 1.

1.4 Du anses at være erhvervsdrivende, når købet sker med henblik på erhvervsmæssig brug eller videresalg med fortjeneste for øje, jf. købelovens § 4, stk.

1.5. Indsætter (varens ejer/sælger) garanterer at varen er fri og ubehæftet. Køber kan derfor være sikker på, at der ikke er andre, som kan gøre ejendomsforbehold gældende. Ønsker køber at gøre vanhjemmel gældende, må kravet rettes mod varens ejer og ikke Industribasen, idet Industribasen alene fungerer som salgskanal for indsætter.

2. Registrering, sikkerhed og persondata

2.1 Du skal være myndig og oprettet som registreret bruger, førend du kan aflægge auktionsbud på Auktionssiden.

2.2 Som auktionsvinder på Auktionssiden, har vi brug for personoplysninger med det formål at kunne identificere og kommunikere med auktionsvinderen.

2.3 Personoplysningerne registreres hos Industribasen og opbevares i 5 år.

2.4 Den til enhver tid værende direktør i Industribasen har adgang til de oplysninger, der er registreret om dig, ligesom direktøren er dataansvarlig.

2.5 Oplysninger som afgivet videregives eller sælges ikke til tredjemand. Du er ansvarlig for, at de indtastede data er korrekte.

2.6 Industribasen indhenter og registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

3. Reklamationsret og ansvar

3.1 Du kan som erhvervsdrivende, jf. pkt. 1.4, ikke påberåbe dig, at genstanden lider af nogen mangel, medmindre genstanden ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt eller sælgeren har handlet svigagtigt jfr. købelovens § 48. Den erhvervsdrivende kan i øvrigt ikke påberåbe sig andre faktiske eller retlige mangler, dog med undtagelse af ansvar for vanhjemmel. Samtlige auktionsgenstande sælges uden ansvar for auktionssælger, kurator, skifteretten og Industribasen.

3.2 Som forbruger, jf. pkt. 1.3, gælder købelovens til enhver tid gældende bestemmelser vedrørende reklamationer over mangler ved auktionsgenstanden. Det betyder at private købere har 14 dages fortrydelsesret og 2 års reklamationsret overfor sælger.

3.3 Alle auktionsgenstande sættes på auktion frie og ubehæftede.

4. Budgivning og misligholdelse

4.1 Ethvert afgivet auktionsbud er bindende, når auktionsbuddet er bekræftet og registreret på Auktionssiden.

4.2 Såfremt auktionsbuddet er sammenfaldende med et tidligere afgivet auktionsbud eller autobud, afvises auktionsbuddet.

4.3 Betaler auktionsvinderen ikke rettidigt, afhenter auktionsgenstanden i henhold til aftale med Industribasen eller i øvrigt reagerer på Industribasens skriftlige henvendelse inden 24 timer efter endt auktion, da betragtes forholdet som væsentlig misligholdelse.

4.4 Ved væsentlig misligholdelse er Industribasen berettiget til at hæve auktionsaftalen over for den misligholdende auktionsvinder og tilbyde auktionsgenstanden til næsthøjeste bud eller til tredjemand.

4.5 Den misligholdende auktionsvinder er forpligtet at godtgøre Industribasen for differencen i både budsum og salær i forhold til den pris, varen opnår hos næsthøjeste bud eller tredjemand, med et tillæg på 10%.

4.6 Såfremt næsthøjeste bud eller tredjemand afviser at aftage auktionsgenstanden, og auktionsgenstanden på ny skal auktioneres, er den misligholdende auktionsvinder forpligtet at dække alle rimelige omkostninger hertil.

4.7 Såfremt det måtte lykkes Industribasen eller auktionssælger at afhænde den af den misligholdende auktionsvinders vundne auktionsgenstand til tredjemand til en pris, der ligger over den misligholdendes auktionsvinders bud, er den misligholdende auktionsvinder ikke berettiget til at fradrage overskuddet i de omkostninger, som nævnt i pkt. 4.6, ligesom den misligholdende auktionsvinder ikke kan gøre krav på overskuddet.

4.8 Industribasen er berettiget til at ekskludere misligholdende auktionsvindere fra Auktionssiden. Samtlige data vil blive slettet, ligesom Industribasen forbeholder sig retten til at nægte den ekskluderede auktionsvinder adgang til Auktionssiden fra den af dennes anvendte IP-adresse.

4.9 I tilfælde, hvor manglende gennemførelse af en handel skyldes købers eller sælgers misligholdelse, er Industribasen berettiget til at opkræve salær hos den misligholdende part.

5. Tyveri eller sabotage:

5.1 Hvis Industribasen eller indsætter konstaterer tyveri eller forsøg på tyveri, sabotage eller forsøg på sabotage, medfører det politianmeldelse og udelukkelse fra at kunne byde på Industribasen salg fremover.

6. Salær og moms

6.1 Til budsummen tillægges auktionssalær og moms.

6.2 Auktionssalæret betales alene af køber/budvinder og er variabelt alt efter budstørrelse/budsum - således:

Budstørrelse/budsum: 0 – 25.000 kr. // Salærsats: 16%
Budstørrelse/budsum: 25.001 – 100.000 kr. // Salærsats: 12%
Budstørrelse/budsum: 100.001 – 200.000 kr. // Salærsats: 10%
Budstørrelse/budsum: 200.001 kr. og derover // Salærsats: 8%

6.3 Der pålægges moms på auktionsgenstanden, medmindre auktionsgenstanden måtte være fritaget for moms samt moms på auktionssalæret.

7. Betaling

7.1 Betalingsbetingelsen for køb på auktion er "Netto kontant". Det betyder, at alle fakturaer skal betales straks ved bankoverførsel.

7.2 Efter endt auktion fremsendes en bekræftelse til auktionsvinderen pr. mail. Mailen indeholder tillige en faktura med gældende betalingsbetingelser.

7.3 Når betalingen er gennemført, modtager auktionsvinder og indsætter (varens ejer/sælger) indenfor rimelig tid en mail der bekræfter at betaling er gennemført. Auktionsvinder kan herefter aftale udlevering med indsætter.

8. Afhentning og levering

8.1 Alle auktionsgenstande skal afhentes i udleveringstidsrummet, som er oplyst under "Mere information" og under de enkelte auktionsgenstande. Længere tidsfrist for auktionsgenstandsudlevering kan evt. efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde tillades for auktionsgenstande, som skal afmonteres.

8.2. Afhentning aftales direkte med indsætter (varens ejer/sælger). Afhentning kan først ske når betaling er bekræftet jf. ovenfor under punkt 7.

8.3 Såfremt varen ikke er afhentet i udleveringstidsrummet, fjernes varen for købers regning. Industribasen kan vælge at sælge uafhentede varer under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for den ikke afhentende købers regning og risiko, således at denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have ret til det mulige overskud. Køber kan ikke vælge kun at betale for og hente en del af de købte varer.

8.4 Ved afmontering af el, gas, varme, vand, hydraulik, luft og afløb indestår køber for at dette sker efter gældende regler og lovgivning.

8.5 Hvis køber vælger at lade fremmed fragtfører afhente varer, skal denne oplyse fakturanummer.

8.6 Anvisninger fra indsætter skal følges. Indsætter kan i visse tilfælde stille krav om særligt sikkerhedsudstyr, regulering af adgang til området og dokumentation for ret til at køre truck, betjene kraner eller andet.

8.7 I visse tilfælde stiller indsætter krav om skriftlig plan for demontage og fjernelse af varen på auktionsstedet. I så tilfælde skal dokumentationen afleveres til indsætter inden arbejdet påbegyndes.

9: Ibrugtagning og lovgivning

9.1 Køber har det fulde ansvar for at købt materiel opfylder lovmæssige krav inden ibrugtagning.

9.2 Køber har det fulde ansvar for at indhente tilladelser til brug af diverse software / patenter med videre af de respektive rettighedshavere. Medmindre andet er oplyst kan software med licens ikke overdrages af den nuværende ejer eller Industribasen.

10. Køretøjer med nummerplader

10.1 Hvis auktionsgenstanden er et registreret køretøj med nummerplader, er det muligt at beholde nummerpladerne, såfremt omregistrering sker online i forbindelse med afhentning. I modsat fald vil køretøjet blive udleveret uden nummerplade.

10.2 Gebyrer til omregistreringen afholdes af auktionsvinder.

11. Risikoens overgang

11.1 Auktionsvinder bærer risikoen for auktionsgenstanden fra det tidligste tidspunkt, hvor auktionsgenstanden kan afhentes, jf. pkt. 8.1. Køber kan derfor ikke efterfølgende gøre indsigelser gældende i tilfælde af tyveri eller beskadigelse.

11.2 Såfremt auktionsgenstanden skal afmonteres eller nedtages, sker dette for auktionsvinderens egen risiko og regning.

12. Fortrydelsesret

12.1 Ifølge forbrugeraftaleloven har du, som forbruger, jf. pkt. 1.3, ret til at fortryde og returnere dit køb senest 14 dage efter, at du har modtaget auktionsgenstanden. Fristen på 14 dage løber fra den dag, hvor du modtager auktionsgenstanden i din fysiske besiddelse.

12.2 Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. punkt 12.1, gøre Industribasen udtrykkeligt opmærksom på, at du ønsker at fortryde købet.

12.3 Meddelelsen skal sendes til de i punkt 14 angivne kontaktinformationer. Du kan også benytte standardfortrydelsesformularen, som vedlægges bekræftelsesmailen, jf. pkt. 8.1, og som tillige findes online på hjemmesiden.

12.4 Modtager Industribasen fortrydelsen i henhold til nærværende bestemmelse mere end 14 dage efter salgsgenstanden er kommet i din besiddelse, bortfalder fortrydelsesretten.

12.5 Auktionsgenstanden skal sendes senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt Industribasen om, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og skal sendes til den i punkt 14 angivne adresse.

12.6 De udgifter, der er forbundet med at sende auktionsgenstanden retur, afholdes af dig. Måtte salgsgenstanden gå hændeligt tabt eller blive beskadiget under tilbagetransporten, bærer du risikoen herfor.

12.7 Du hæfter for en eventuel forringelse af auktionsgenstandens værdi, såfremt ibrugtagningen heraf ligger ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå auktionsgenstandens art og egenskaber samt som led i at afprøve auktionsgenstanden. Fortrydelsesretten efter nærværende bestemmelse opretholdes, dog således at Industribasen er berettiget til at modregne forringelsen i det beløb, som tilbagebetales.

12.8 Købesummen bliver tilbageført til din konto senest 14 dage efter datoen, hvor du har meddelt, at du har fortrudt dit køb. Industribasen forbeholder sig dog retten til at tilbageholde købesummen for auktionsgenstanden, indtil auktionsgenstanden er modtaget retur, eller indtil du har fremlagt behørig dokumentation for, at auktionsgenstanden er returneret.

12.9 Industribasen er dog berettiget til at modregne de i punkt 12.6 og punkt 12.7 nævnte udgifter i auktionsgenstandens købesum.

13. Ændringer i betingelser samt forbehold for fejl

13.1 Industribasen forbeholder sig ret til ændringer, herunder at lade varer udgå af auktioner. Industribasen tager forbehold for stavefejl, skrivefejl, billedfejl, forkerte angivelser af mål og vægt, kapacitet og momsstatus.

13.2 Industribasen er ikke ansvarlig for eventuelle systemfejl eller andre tekniske forhold, som måtte påvirke auktionssystemet og budgivningen.

14. Kontaktinformationer

 1. Industribasen
  Nordiske Medier, Aalborg A/S
   
 2. Nytorv 7, 4.th.
  9000 Aalborg
  CVR-nr. 31784352

  E-mail: info@industribasen.dk
  Telefonnummer: +45 50 20 60 00

15. Lovvalg og værneting

 1. 15.1 Enhver tvist i henhold til nærværende salgs og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret ved retten i Aalborg.