Auktionsbetingelser - sælger

Når du skal sælge på auktion

Sørg for at give en ordentlig beskriveles af dit produkt, da det øger markant muligheden for salg. Sæt også tilstrækkeligt med billeder ind så man kan se, hvad man køber.

Sørg også for at lave en ordentlig beskrivelse af eventuelle fejl og mangler. Selvom den som byder har mulighed for selv at komme og se varen – så skal eventuelle fejl og mangler oplyses.

Udbuddet sker efter nedenstående auktionsbetingelser:

Bemærk:

  • Ved privatkøb er der 14 dages fortrydelsesret.
  • Vi giver besked når beløb er modtaget fra køber og herefter skal køber og I selv aftale afhentning.
  • Afregning til sælger sker ca. 14 dage efter afhentning er bekræftet – eller når fortrydelsesret er udløbet for privatkøb.
  • Sælger skal fremsende faktura til køber på salgsbeløbet excl. salær.
  • Husk at angive, hvor det udbudte kan besigtiges og hvem som er kontaktpersonen.
  • Auktionen er bindende. Sælger kan ikke lukke eller fjerne en vare fra auktionen før udløb.

1. Kundeforhold

1.1. For at få adgang til at sælge varer på auktion på www.industribasen.dk (i det følgende benævnt ”auktionssiden”), skal Sælger oprettes som bruger, samt ved sin oprettelse læse og bekræfte nærværende auktionsbetingelser for sælger.

1.2. Auktionssiden er en online platform, hvor Sælger har mulighed for, at sætte sine varer til salg. Sælger er ansvarlig for beskrivelsen af varen.

2. Registrering, sikkerhed og persondata

2.1. Auktionssiden registrerer og bruger en række oplysninger, som fx navn, adresse, e-mail adresse for at gøre det muligt, at Sælge varer via auktionssiden.

2.2. Oplysningerne registreres og opbevares i 5 år.

2.3. Oplysningerne videregives eller sælges ikke til tredjemand. Som sælger er du ansvarlig for, at de indtastede oplysninger er korrekte.

2.4. Sælger kan til enhver tid få indsigt i de registrerede oplysninger. Ønsker Sælger at foretage ændringer i oplysningerne kan dette ske ved henvendelse til auktionssiden.

2.5. Auktionssiden indhenter og registrerer ikke personfølsomme oplysninger.

3. Budgivning

3.1. Alt sælges til højeste bud, men Sælger kan ved opstart af auktionen fastlægge en minimumspris.

3.2. Såfremt Sælgers minimumsprisen ikke opnås beregnes ikke auktionssalær efter pkt. 6.

3.3. Betaler den højest bydende (Køberen) ikke rettidigt, afhenter auktionsgenstanden i henhold til aftale eller i øvrigt reagerer på auktionssidens henvendelser, betragtes forholdet som væsentlig misligholdelse fra Køberens side.

3.4. Ved væsentlig misligholdelse er auktionssiden berettiget til, at hæve auktionsaftalen overfor den misligholdende køber på Sælgers vegne. Sælger er forpligtet til, at tage varen tilbage.

3.5 Det er ikke tilladt for sælger at byde på egne auktioner.

3.6 Industribasen forbeholder sig ret til at annullere sælgers eventuelle bud.

4. Afbrydelse af auktionen

4.1. Når auktionen er i gang, kan Sælger ikke afbryde, lukke eller fjerne en vare fra auktionen.

4.2. Auktionen kan kun afbrydes eller forlænges, såfremt auktionssiden finder det hensigtsmæssigt ved eksempelvis mistanke om misbrug eller tekniske forhold eller andet.

4.3. Auktionssiden er ikke ansvarlig for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller lignende i forbindelse med auktionens gennemførelse.

4.4. Auktionssiden forbeholder sig ret til ændringer, herunder at lade varer udgå af auktioner. Auktionssiden tager endvidere forbehold for stavefejl, skrivefejl, billedfejl eller forkerte angivelser af mål, vægt, kapacitet, momsstatus mv. på auktionssiden.

5. Misligeholdelse

5.1. Når mindstepris er nået, er sælger forpligtet til at sælge varen til den budte pris. Misligeholdes dette, er der tale om uberettiget annullation fra sælgers side.

5.2. Uberettiget annullation berettiger køber til at finde- og købe en tilsvarende vare et andet sted og vil medføre, at sælger har pligt til at dække- og betale et eventuelt tab til køber. Købers tab vil være differencen mellem vinderbud og den pris, som køber evt. skal betale ved anden forhandler. Rent juridisk betegnes dette som et "dækningskøb".

5.3. I tilfælde, hvor manglende gennemførelse af en handel skyldes købers eller sælgers misligholdelse, er Industribasen berettiget til at opkræve salær hos den misligholdende part.

6. Ejendomsret, reklamationsret og ansvar

6.1. Auktionssiden er ikke ansvarlig overfor Køber, idet auktionssiden alene er ”mellemmand”.

6.2. Sælger indestår overfor Køber for, at have uindskrænket ejendomsret og ret til at råde over varer der sættes på auktion på auktionssiden, ligesom Sælger indestår for at varerne er frie og ubehæftede.

6.3. Sælger er overfor Køber ansvarlig for mangler/reklamationer i henhold til købeloven, samt vedlagte ”Auktionsbetingelser for køber”.

7. Salær og moms

7.1. Til budsummen tillægges auktionssalær og moms, som betales af budvinder. Auktionssalæret er variabelt alt efter budstørrelse/budsum - således:

Budstørrelse/budsum: 0 – 25.000 kr. // Salærsats: 16%
Budstørrelse/budsum: 25.001 – 100.000 kr. // Salærsats: 12%
Budstørrelse/budsum: 100.001 – 200.000 kr. // Salærsats: 10%
Budstørrelse/budsum: 200.001 kr. og derover // Salærsats: 8%

7.2. Auktionssalæret fratrækkes/modregnes ved afregningen til Sælgeren.

7.3. Sælger er ansvarlig for at håndtere moms- og afgiftsforhold korrekt, idet auktionssiden alene fungerer som mellemmand.

8. Betaling

8.1. Ved oprettelse af auktion skal sælger straks oplyse og udlevere reg.nr. + kontonummer til Industribasen - dette skal bruges til afregning af auktioner.

8.2 Efter endt auktion modtager højest bydende en e-mail indeholdende angivelse af beløb som skal deponeres samt betalingsbetingelser.

8.3. Når betalingen er gennemført modtager både Køber og Sælger indenfor rimelig tid en e-mail der bekræfter, at betalingen er gennemført. Sælgeren kan efter modtagelsen af denne e-mail udlevere varen til Køber.

8.4. Udbetaling til Sælger – fratrukket auktionssalæret – sker ca. 14 dage efter afhentning af varen er bekræftet eller når fortrydelsesretten er udløbet for privatkøb jfr. punkt 9.1.

9. Risikoens overgang

9.1. Køber bærer risikoen for varen fra det tidligste tidspunkt, hvor varen kan afhentes hos Sælger.

9.2. Såfremt varen skal fremsendes til Køber overgår risikoen til Køber ved leveringen.

10. Fortrydelsesret

10.1. Såfremt Køber er forbruger – i henhold til forbrugeraftaleloven – har Køber ret til at fortryde og returnere varen i 14 dage fra den dag, hvor Køber modtog varen.

10.2. Som følge af EU’s forbrugerrettighedsdirektiv af den 13. juni 2014 kan Køber også returnere varer under fortrydelsesfristen, selvom de har været anvendt. Evt. værdiforringelse af varen som følge af Køberens brug fastsættes efter, hvad Sælger kan få for varen ved videresalg.

10.3. Såfremt Køber gør brug af fortrydelsesfristen returneres budsummen (inkl. auktionssalæret) til Køber senest 14 dage efter datoen, hvor Køber har meddelt købet er fortrudt. Budsummen tilbageholdes dog indtil varen er modtaget retur.

10.4. Ved Købers anvendelse af fortrydelsesretten mister auktionssiden auktionssalæret, mens Sælger selv bærer evt. andre tab/omkostninger forbundet hermed.

11. Kontaktinformationer

Nordiske Medier, Aalborg A/S
CVR-nr. 31 78 43 52
Nytorv 7, 4 th.
9000 Aalborg
E-mail: Info@industribasen.dk
Tlf. +45 50 20 60 00

11. Lovvalg og værneting

11.1. Enhver tvist i henhold til nærværende auktionsbetingelse skal afgøres efter dansk ved retten i Aalborg som første instans.